Služby

Při komplexním vedení účetnictví a mzdové agendy využívám profesionální účetní software POHODA. Při zpracování účetnictví a mezd pro právnické i fyzické osoby poskytuji poradenství v oblasti metodiky účtování, vytváření účetních směrnic a vhodných ekonomických postupů.

Jednotlivé služby obsahují následující činnosti:

Podvojné účetnictví a daňová evidence

 • Zavedení systému účetnictví
 • Sestavení účetní osnovy
 • Majetková evidence včetně karet majetku
 • Zpracování daňových a účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku
 • Stanovení limitů pro operativní evidenci
 • Zpracování účetních směrnic
 • Kontrola účetních dokladů
 • Zpracování a zaúčtování dokladů
 • Sestavení podkladů pro daň z přidané hodnoty a podání přiznání k DPH
 • Vyhotovení měsíční a roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
 • Vedení pokladní knihy, evidence pohledávek a závazků, skladová evidence
 • Vedení daňové evidence

Mzdová agenda a personalistika

 • Výpočet mezd podle měsíčních a hodinových sazeb
 • Výpočet dávek nemocenského pojištění
 • Vedení mzdové agendy (mzdové listy, rekapitulace mezd, výplatní listiny)
 • Vyhotovení přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro OSSZ, ZP, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce
 • Podání měsíčních přehledů pro sociální a zdravotní pojištění, vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Provedení ročního zúčtování dani ze závislé činnosti u zaměstnanců

Ostatní služby

 • Vypracování daňového přiznání právnických a fyzických osob
 • Zpracování přiznání k silniční dani a výpočet záloh
 • Sestavení ročního přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani
 • Na základě podkladů vytvoření knihy jízd a výpočet cestovních náhrad
 • Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách
 • Vyhotovení daňových a účetních listin (např. ve formátu PDF pro sbírku listin)
 • Ostatní služby a plnění dle vzájemné dohody

Ceník služeb

Cena účetních a daňových služeb je většinou stanovena individuálně na základě vzájemné dohody dle rozsahu a náročnosti vedení účetnictví. Nabízí se možnost paušální částky za měsíc nebo stanovení ceny na základě položek v účetnictví. Pro ilustraci nabízím orientační ceny následujících položek:

Účetnictví (podvojné účetnictví)

Pohyb (položka) účetního deníku 18 Kč
Minimální měsíční paušál 2500 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně příloh) 2500 Kč

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

Položka peněžního deníku 15 Kč
Minimální měsíční paušál 1500 Kč
Přiznání k dani z příjmů FO (včetně přehledů OSSZ a ZP) 1500 Kč

Mzdová agenda

Měsíční sazba za osobu 250 Kč
Vyzkoušejte: aivision / plastové bazény / primalex / seo optimalizace pro vyhledávače / wellness víkend